Algemene Voorwaarden Praktijk Catalieze

 

Artikel 1

Toepassing:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen Catalieze (hierna te noemen: zorgverlener) en de cliënt(e).


Artikel 2

Duur van de overeenkomst:
De duur van de overeenkomst is geheel afhankelijk van de reden van aanmelding door de cliënt. Client en zorgverlener spreken in overleg af voor hoelang of hoeveel sessies de overeenkomst wordt aangegaan. Indien tijdens de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de duur of het aantal sessies aan te passen zal dit tijdig en in onderling overleg plaats vinden.


Artikel 3

Evaluatie behandeling:
Evaluatie van de behandeling kan zowel tussentijds als aan het einde van de behandeling plaatsvinden. Dit volgens het behandelplan of op initiatief van de zorgverlener of de cliënt(e).


Artikel 4

Informatieverstrekking:
De cliënt(e) is verantwoordelijk voor het aanleveren van de noodzakelijke en juiste informatie met betrekking tot zijn of haar geestelijke en/of lichamelijke toestand.


Artikel 5

Commitment:
De zorgverlener heeft zich verplicht tot zowel een zo groot mogelijke zorgvuldigheid, als een zo groot mogelijke betrokkenheid aan de behandeling.


Artikel 6

Vertrouwlijkheid:
De zorgverlener is gebonden aan een beroepsgeheim, de beroepscode van de NVBH en aan de wet bescherming persoonsgegevens (zie bijlage 5).


Artikel 7

Afspraken:
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt(e) in rekening te brengen. In geval van ziekte van de cliënt(e) of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de afgesproken sessie kosteloos te annuleren

Indien cliënt(e) later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt - binnen 15 minuten - de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien de cliënt(e) meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht (uitgezonderd bijzondere overmachtssituaties buiten de wil van de cliënt(e) om).


Artikel 8

Klacht en Tuchtregeling:
Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met uw therapeut. Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan kunt u via het secretariaat van de beroepsvereniging, de NVBH, contact opnemen met de klachtencommissie. Meer informatie hierover vind u op de site van de NVBH; https://www.hypnotherapie.nl/klachten/
Uw therapeut is aangesloten bij de SCAG (stichting Complementaire en Alternatieve gezondheidszorg) https://www.scag.nl) u kunt voor informatie uw therapeut vragen, hij zal u desgevraagd informatie verstrekken.KvK.nr. 65725875
Betalingsvoorwaarden
Privacy