Betalingsvoorwaarden Praktijk Catalieze

 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen Catalieze (hierna te noemen: zorgverlener) en de cliënt(e).


Artikel 2

Na ontvangst van uw factuur dienen betalingen te worden gedaan op rekeningnummer: NL85 INGB0007243323 ten name van Catalieze. Betalingen kunnen ook contant, na afloop van een sessie, worden gedaan.


Artikel 3

De door de zorgverlener aan de cliënt(e) gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 15 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan.


Artikel 4

Indien de cliënt(e) het verschuldigde bedrag niet binnen 15 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.


Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 15 dagen na de factuurdatum kan de zorgverlener de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt(e) in rekening gebracht.


Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 15 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de zorgverlener zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen door derden te laten uitvoeren. De incasso wordt dan overgedragen aan Medicas Incassojuristen B.V (zie bijlage betalingsvoorwaarden van Medicas).


Artikel 7

Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt(e).


Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt(e) aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.KvK.nr. 65725875
Algemene voorwaarden
Privacy